Corrigendum date 9 th April 2020

Corrigendum date 9 th April 2020 for Shri Kedarnath ji and Shri Hemkund Saheb Shuttle Services.